اولین مرکز ارائه دهنده خدمات طب کار ، معاینات ادواری ، دفترچه بیمه تامین اجتماعی و صدور کارت سلامت رانندگان در شهرستان فردیس
تحویل یک روزه پرونده

در راستای افزایش رضایت مراجعین و تسهیل در روند امور اداری ، پرونده معاینات پزشکی یک روزه تحویل داده می شود